Ribeto đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tại “ĐẠI HỘI – LIÊN KẾT SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP – NHIỆM KỲ II”.