Nghiên cứu mới phát hiện thuốc lá giảm nguy cơ nhiễm Covid-19