Hệ thống miễn dịch và chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tại các khoa lâm sàng